Algemene voorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden voor Adventurepark Waddenfun. Dit is een verkorte versie van de algemene bedrijfsvoorwaarden. Een uitgebreide versie ligt ter inzage bij de balie. Iedere deelnemer moet deze bedrijfsvoorwaarde doorlezen en middels een handtekening bevestigen dat hiervan kennis is genomen, alvorens het klimpark te betreden.

1. Het gebruik en het betreden van het klimpark is geheel
op eigen risico.
2. Kinderen t/m 10 jaar mogen het klimpark alleen
betreden onder begeleiding van een volwassene. Bij
kinderen t/m 6 jr een volwassen meeklimmer op een
groep van drie.
Bij kinderen vanaf 7 jaar geldt een volwassene bij een
groep van vijf kinderen.
3. Zorg gerelateerde kinderen/jong volwassene klimmen
niet zonder begeleider.
Op drie kinderen klimt er één begeleider mee. Echter
heeft iemand in het dagelijks leven één op één
begeleiding nodig, dan wordt er verwacht dat tijdens
het klimmen ook één op één wordt begeleid
4. Het nuttigen of onder invloed zijn van alcohol of
drugs of andere verdovende middelen
deelname aan de activiteiten niet mogelijk.
5. De maximale klimtijd bedraagt 2 ½ uur.
(incl.instructie) Na de 2 ½ uur klimtijd moet het
materiaal weer zijn ingeleverd. Bij overschrijding van
deze tijd wordt € 5,- p.p. per half uur in rekening
gebracht.
6. Er mogen bij het betreden van het klimpark geen
voorwerpen als sieraden (oorbellen,kettingen,armbanden
enz.) mobiele telefoons, fotocamera’s of dergelijke
meegenomen worden die gevaar kunnen opleveren voor de
deelnemers of andere personen. Lange haren dienen
vastgebonden te worden met een elastiekje.
7. Alvorens deelnemers deelnemen aan het klimpark dienen
deze aanwezig te zijn bij de gezamenlijke praktische
en theoretische veiligheidsdemonstratie van de
werknemer/begeleider.
8. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen
ten alle tijden opgevolgd te worden. Bij overtredingen
of wangedrag ten opzichte van de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van het
personeel kan toegang tot het klimpark ontzegd worden.
9. De door Adventurepark Waddenfun ter beschikking
gestelde uitrusting (klimgordel en een zekeringsset,
een Smart Belay systeem,of een saferoller) moeten
volgens de aanwijzingen van het personeel gebruikt
worden. De uitrusting mag niet aan anderen worden
overgedragen en mag tijdens het bezoek van het
klimpark niet zonder toestemming van het personeel
afgedaan worden. Het gebruik van het materiaal moet
precies volgens de aanwijzingen van het personeel
gebeuren.Bij twijfel altijd om hulpvragen.
10. Adventurepark Waddenfun aanvaard geen
verantwoordelijkheid voor persoonsschade. Voor zaken –
en vermogensschade aanvaard Adventurepark Waddenfun
aansprakelijkheid in geen enkel geval.
11. Het gebruik van het klimpark is geheel op eigen risico
van de deelnemer. (of alleen aansprakelijk in geval
van opzettelijkheid of nalatigheid van Adventurepark
Waddenfun).
12. Iedere brug mag door maximaal 1 persoon tegelijkertijd
betreden worden. Op een platform mogen maximaal 2
personen per keer staan.
13. De bedrijfsleiding houdt zich het recht voor om
personen die zich niet aan de regels houden de toegang
tot het park te ontzeggen. Breekt een deelnemer zijn /
haar bezoek vroegtijdig af, dan maakt deze geen
aanspraak op een vergoeding van de entreeprijzen.

Als deelnemer / verantwoordelijke verklaar ik hierbij:
1. Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte
en risico’s van de activiteit waarop deze overeenkomst
betrekking heeft.
2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van
zichzelf en/of anderen voor wie deze overeenkomst is
afgesloten te hebben gemeld.
3. Voor wat gezondheid en conditie betreffen, iedereen in
staat te achten, deel te nemen aan de activiteit waar deze
overeenkomst betrekking op heeft.
4. Dat de deelnemers fysiek in staat te zijn om mee te doen,
zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Met het zetten van uw handtekening verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zij gegaan met de algemene voorwaarden. Tevens zijn bovengenoemde personen op de hoogte gebracht van deze voorwaarden. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de balie.

Ontwerp en realisatie Koen Edens